Kompetentnie wykształceni

O nas » Realizowane projekty » Kompetentnie wykształceni

 

 

KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI  

w  ZSP nr 4 - Szkole Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim

 

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

Nazwa beneficjenta: ZSP nr 4- Szkoła Podstawowa nr 4 w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 953 889,50

Kwota dofinansowania (PLN): 1 758 500,55

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.     

Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

Okres realizacji: 01.09.2017r – 31.07.2019r

 

Opis projektu:                                                                                                                                       

Projekt „Kompetentnie wykształceni” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dwunastoma szkołami podstawowymi, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Uczestnikami Projektu są uczniowie/uczennice  oraz Grono Pedagogiczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Wodzisławiu Śląskim. Celem  projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkoły w procesie indywidualizacji pracy  z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.

Wzbogacona została baza placówki  o nowe pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących kompetencje z zakresu: 

  1. języków obcych - język angielski  
  2. matematyki                                                                                                             
  3. zajęć przyrodniczych
  4. zajęć logopedycznych                                                                                             
  5. doskonalenie umiejętności gry w szachy                                                               
  6. zajęć wyrównawczych dla uczniów z obniżonymi możliwościami intelektualnymi
  7. zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów kl.I
  8. zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów kl.I

Harmonogram zajęć w ramach Projektu „Kompetentnie wykształceni” zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w naszej placówce oraz stronie internetowej.

 

Szkolny koordynator projektu:  Czesława Socha