Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zsp4.wodzislaw-slaski.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 30-09-214 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-09-2014 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników, certyfikatów itp., są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Strona internetowa nie zawiera filmów.

Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na dostarczanie ich poprzez serwis drive.google.com.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.02.2021 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kubiak, adres e-mail: zsp4@wodzislaw-slaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 456 13 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

A. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada siedem wejść:

  1. pierwsze wejście od strony przedszkola ulokowane na tyłach budynku, przy kuchni (w celu odbierania dostaw itd.),
  2. drugie wejście główne (na PP) prowadzi bezpośrednio do przedszkola,
  3. trzecie wejście główne (na SP) prowadzi do szkoły,
  4. czwarte wejście z tyły szkoły (koło tzw. szatni) prowadzi na dziedziniec szkoły (boiska szkolne, plac zabaw itd.),
  5. piąte boczne wyjście ze szkoły (tzw. izolatka obok szatni dla dzieci przy sali gimnastycznej) prowadzi na parking szkolny dla personelu,
  6. szóste wyjście z sali gimnastycznej prowadzi na dziedziniec szkoły,
  7. siódme wyjście z sali gimnastycznej prowadzi na parking szkolny dla personelu.

Jedynym wejściem z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest wejście nr 6.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim

B. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

C. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

D. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

E. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z PJM.

 

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
44-307 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 13 63